Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Praca oparta na spełnieniu, pasji i wykonywaniu zadań zgodnie z predyspozycjami i talentami to marzenie każdego pracownika. Wiemy już, że jest ona możliwa do zrealizowania w turkusowym przedsiębiorstwie. Aby jednak była możliwa do osiągnięcia, niezbędne jest nie tylko partnerstwo i współpraca, lecz także umiejętność identyfikacji talentów pracowników i budowanie na tej podstawie zespołów. Spójrzmy więc nieco bardziej dogłębnie, jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji.

Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Co sprawia, że osiągamy sukces?

Gdyby zapytać grupę osób o to, co sprawia, że osiągamy sukces, z pewnością wymienione zostałyby takie czynniki, jak: pracowitość, wytrwałość, łut szczęścia i iloraz inteligencji. Tymczasem nie do końca tak jest. O sukcesie przede wszystkim przesądza zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji, co określa się mianem inteligencji emocjonalnej, która obok inteligencji racjonalnej jest składową inteligencji. Czym różnią się oba rodzaje inteligencji?

2 rodzaje inteligencji

Inteligencję racjonalną mierzy się zdolnością do racjonalnego myślenia, tj.

 • umiejętnością analizy stanu rzeczy
 • umiejętnością uogólnienia, tj. dokonywania syntezy przypadków w wiedzę ogólną
 • umiejętnością dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych między faktami i zdarzeniami
 • umiejętnością dedukcji, tj. wyciągania wniosków
 • umiejętnością definiowania pojęć
 • umiejętnością rozwiązywania problemów

Inteligencja emocjonalna to natomiast zdolność do budowania relacji z ludźmi, na którą składają się następujące kompetencje:

Kompetencje osobiste

 1. Samoświadomość (rozumienie siebie) – rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków, poznanie swoich silnych stron i ograniczeń, poczucie własnej wartości
 2. Motywacja (budowanie siebie) – dążenie do osiągnięć, utożsamianie swoich celów z celami grupy, gotowość do wykorzystania szans i okazji, wytrwałość w realizacji celu

Kompozycje społeczne

 1. Empatia (rozumienie innych) – rozumienie ludzi – ich odczuć, emocji i potrzeb, czerpanie z różnorodności ludzi, doskonalenie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb innych
 2. Umiejętności społeczne (budowanie zespołu) – skuteczne przekonywanie, umiejętność słuchania, łagodzenie konfliktów, katalizowanie zmian, tworzenie więzi, współpraca.

Jest ona niezbędna do zbudowania partnerskiej relacji i dobrej współpracy w zespole. Tym samym stanowi podstawę prężnie działającej turkusowej organizacji.

 Jak czerpać satysfakcję z pracy?

Do zbudowania sprawnie działającego zespołu, w którym współpracownicy dążą do wspólnego celu nie wystarczy sama inteligencja. Kluczowy jest tu także odpowiedni podział ról między pracownikami oraz czerpanie przyjemności i satysfakcji z pracy.  Jak sprawdzić, czy pracownicy się realizują w swoich obowiązkach? Jednym z narzędzi może być tak zwany test Gallupa.

Test Gallupa

Przez ponad 25 lat Instytut Gallupa prowadził badania, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie firmy potrafią przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników. W wyniku tych badań, podczas których przeprowadzono ponad milion wywiadów z pracownikami różnych firm, udało się ustalić, że sukces odnoszą przedsiębiorstwa, których pracownicy odpowiadają „TAK” na niżej wymienione pytania:

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?

2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?

5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?

8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?

9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?

10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?

12. Czy w ciągu ostatniego roku miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Jeśli ankietowany odpowie „TAK” na wszystkie lub większość pytań oznacza to, że jego praca jest dla niego satysfakcjonująca i czerpie z niej radość.

Talent kluczem do sukcesu? 

Trzydzieści lat badań instytutu, które objęły menedżerów z całego świata doprowadziło także do następujących wniosków:

1. Istnieją 34 talenty, które są bardzo istotne z punktu widzenia budowania relacji międzyludzkich

2. Każda osoba posiada 5 głównych talentów z wymienionych poniżej, które determinują jego wyjątkowość

3. W zakresie swoich talentów każdy może osiągnąć mistrzostwo

4. W zakresie pozostałych talentów nikt nie może osiągnąć mistrzostwa, ale może w ich zakresie pogłębiać wiedzę i umiejętności

5. Każde pięć talentów wystarcza, by odnieść sukces niezależnie od wykonywanego zawodu.

Co to jest talent?

Czym tak naprawdę jest ten opisywany „talent”? Jest to indywidualna cecha mózgu każdego człowieka. Według Profesora Blikle talenty są rozumiane jako powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania, które mogą znaleźć pożyteczne zastosowania.

Na każdą z silnych stron człowieka składają się trzy elementy:

1. talenty (wrodzone) – powtarzające się pozytywne wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania

2. wiedza – informacje, prawdy i algorytmy

3. umiejętności – zdolności do działania z wykorzystaniem wiedzy i talentów

34 talenty Gallupa

Badania instytutu Gallupa pozwoliły poza określeniem kluczowych wytycznych satysfakcji wyróżnić także 34 indywidualne cechy ludzkie, które mogą stanowić składowe talentów. Zaliczają się do nich następujące osoby: 

 • Aktywator – dla tej osoby liczy się przede wszystkim działanie. Taka osoba woli działać niż analizować
 • Analityk – oczekiwanie, by każdy pogląd/teoria były dobrze uzasadnione
 • Integrator – osoba tolerancyjna, doceniająca ludzi i budująca relacje w grupie
 • Maksymalista – brak zainteresowania przeciętnością , a celem jest doskonałość. Wybór ludzi, którzy potrafią docenić drugą osobę
 • Optymista – chętne rozdawanie pochwał, uśmiechów, dzielenie się radością i poczuciem humoru
 • Organizator – najlepiej taka osoba sprawdza się w sytuacjach dynamicznych. Układa plany i znajduje optymalne rozwiązania
 • Strateg – znajdowanie właściwej drogi pośród bezładu, poszukiwanie alternatyw w czasie planowania, przewidywanie skutków
 • Wizjoner – spoglądanie poza horyzont

… oraz następujące cechy:

 • Bezstronność – traktowanie ludzi jednakowo, bez względu na status
 • Bliskość – trwałość relacji z ludźmi, chęć przebywania w gronie wieloletnich przyjaciół. Gdy pozna się nową osobę, staranie pogłębienia relacji
 • Czar – poznawanie ludzi i zdobywanie ich sympatii, poszukiwanie wspólnych zainteresowań
 • Dowodzenie – umiejętność wzięcia spraw w swoje ręce
 • Dyscyplina – porządkowanie, układanie i precyzowanie. Ustalanie harmonogramów i oczekiwanie precyzji w działaniu
 • Elastyczność – reagowanie na potrzeby chwili, otwartość
 • Empatia – wyczuwanie i rozumienie emocji innych, przyciąganie ludzi
 • Indywidualizacja – zaintrygowanie niepowtarzalnością człowieka, przyglądanie się różnicom pomiędzy ludźmi, staranny dobór ludzi i przydzielanie roli zgodnych z predyspozycjami
 • Intelekt – aktywność umysłowa jest stałym elementem życia
 • Komunikatywność- taka osoba lubi wyjaśniać, przemawiać, zmieniać wydarzenia w pasjonujące opowieści
 • Kontekst – spoglądanie wstecz, by zrozumieć podstawy różnych zachowań
 • Naprawianie – żywiołem takiej osoby jest rozwiązywanie problemów
 • Odkrywczość – chęć wyjaśnienia istoty zjawisk, znajdowanie nowych perspektyw dla znanych zjawisk, pomysły dostarczają energii
 • Odpowiedzialność- poczucie wewnętrznego obowiązku dotrzymania danego słowa i doprowadzenie rozpoczętych spraw do końca
 • Osiąganie – poczucie, że każdego dnia, niezależnie od okoliczności coś się osiągnęło
 • Poważanie – chęć wyróżnienia się, bycia słuchanym i podziwianym. Poszukiwanie towarzystwa wiarygodnych profesjonalistów. Pragnienie, by praca była sposobem na życie
 • Pryncypialność – postępowanie według niezmiennych i ustalonych wartości, skoncentrowanie na rodzinie, altruizm. Docenianie wysokiego poziomu moralności i odpowiedzialności
 • Rozwaga – zachowanie czujności w nieprzewidywalnych sytuacjach, starania by dokładnie zidentyfikować i określić ryzyko
 • Rozwijanie innych – dostrzeganie potencjału w ludziach i nakłanianie ich do rozwoju
 • Rywalizacja – potrzeba ludzi, by mieć się z kim porównywać, punktów odniesienia, by ocenić zrealizowane przez siebie zadanie
 • Uczenie się – fascynacja procesem zdobywania wiedzy, niekoniecznie wynikiem
 • Ukierunkowanie – potrzeba jasnego celu by działać, trzymanie się go
 • Wiara w siebie – wiara we własne zdolności, trafność własnych ocen, bycie panem swojego życia
 • Współzależność – poczucie bycia częścią całości i wynikająca z tego faktu obowiązkowość
 • Zbieranie – kolekcjonowanie rzeczy materialnych i pomysłów, idei, informacji, wyjście z założenia, że każda wiedza może się przydać
 • Zgodność – poszukiwanie konsensusu, rozmawianie o rzeczach praktycznych

Co zrobić, gdy brakuje talentu?

Jak wspomnieliśmy powyżej każdy z nas ma 5 głównych talentów, ale to nie znaczy że nie może rozwijać innych. Dzięki ciężkiej pracy możemy zdobywać wiedzę, opracować procedury i nabywać wprawy w ich stosowaniu. W ten sposób da się złagodzić nasze braki. Aby zrobić to skutecznie, warto zastosować się do poniższych zasad:

 1. Bądź w tym, co Ci nie wychodzi trochę lepszy (pogłębiaj wiedzę, komunikuj się)
 2. Stwórz system wsparcia (wypracuj schematy działań)
 3. Wykorzystaj któryś ze swoich talentów by zdominować słabość (ucz się)
 4. Znajdź partnera (osobę, która wyręczy w trudnym momencie)
 5. Poinformuj o braku talentu swój zespół (szczera informacja jest podstawą do współpracy)

Jak dobrać odpowiednią osobę do zespołu?

Na koniec zastanówmy się pokrótce, jak wybrać odpowiednich ludzi, którzy przyczynią się do sukcesu zespołu, a tym samym całej firmy. Poza szczerą rozmową podczas rekrutacji opartej na poznaniu cech danej osoby, kluczowe zdaje się być dokładne opisanie wymagań na danym stanowisku, czyli:

– produktów, jakie powstają

– norm jakości dla produktów

– zakresu wykonywanych czynności

– wymaganych kompetencji

– zakresu podejmowanych decyzji

Jak wiemy już z poprzednich publikacji w turkusowej organizacji wszyscy pracownicy są równi, bez względu na doświadczenie, staż pracy oraz zajmowane stanowiska. Pracują wspólnie w zespołach, w których sami dzielą się rolami zgodnie z predyspozycjami, tak, aby mogli się realizować i rozwijać, zachowując najwyższą jakość obsługi klienta i wykonania usług. Jeśli nie sprawdzą się na danym stanowisku, należy stworzyć im możliwość odnalezienia swojego miejsca w firmie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji w turkusowej organizacji oraz o tym, co buduje zespołowe partnerstwo.

Na podstawie: A. Blikle – Doktryna Jakości

3 myśli na temat “Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

 1. Thelma Gartner Odpowiedz

  Use SendBulkMails.com to run email campaigns from your own private dashboard.

  Cold emails are allowed and won’t get you blocked 🙂

  – 1Mil emails / mo @ $99 USD
  – Dedicated IP and Domain Included
  – Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.)
  – Quick and easy setup with extended support at no extra cost.
  – Cancel anytime!

  Regards,
  http://www.SendBulkMails.com

 2. Shane Boase Odpowiedz

  Do you need more clients?

  We have amazing databases starting at $9.99 until the end of the Month!

  Visit us at StarDataGroup.com

 3. SendBulkMails.com Odpowiedz

  SendBulkMails.com allows you to reach out to clients via cold email marketing.

  – 1Mil emails starter package
  – Dedicated IP and Domain Included

  – Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.)

  – Quick and easy setup with extended support at no extra cost.

  – Cancel anytime!

  SendBulkMails.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *