Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Praca oparta na spełnieniu, pasji i wykonywaniu zadań zgodnie z predyspozycjami i talentami to marzenie każdego pracownika. Wiemy już, że jest ona możliwa do zrealizowania w turkusowym przedsiębiorstwie. Aby jednak była możliwa do osiągnięcia, niezbędne jest nie tylko partnerstwo i współpraca, lecz także umiejętność identyfikacji talentów pracowników i budowanie na tej podstawie zespołów. Spójrzmy więc nieco bardziej dogłębnie, jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji.

Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

Co sprawia, że osiągamy sukces?

Gdyby zapytać grupę osób o to, co sprawia, że osiągamy sukces, z pewnością wymienione zostałyby takie czynniki, jak: pracowitość, wytrwałość, łut szczęścia i iloraz inteligencji. Tymczasem nie do końca tak jest. O sukcesie przede wszystkim przesądza zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji, co określa się mianem inteligencji emocjonalnej, która obok inteligencji racjonalnej jest składową inteligencji. Czym różnią się oba rodzaje inteligencji?

2 rodzaje inteligencji

Inteligencję racjonalną mierzy się zdolnością do racjonalnego myślenia, tj.

 • umiejętnością analizy stanu rzeczy
 • umiejętnością uogólnienia, tj. dokonywania syntezy przypadków w wiedzę ogólną
 • umiejętnością dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych między faktami i zdarzeniami
 • umiejętnością dedukcji, tj. wyciągania wniosków
 • umiejętnością definiowania pojęć
 • umiejętnością rozwiązywania problemów

Inteligencja emocjonalna to natomiast zdolność do budowania relacji z ludźmi, na którą składają się następujące kompetencje:

Kompetencje osobiste

 1. Samoświadomość (rozumienie siebie) – rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków, poznanie swoich silnych stron i ograniczeń, poczucie własnej wartości
 2. Motywacja (budowanie siebie) – dążenie do osiągnięć, utożsamianie swoich celów z celami grupy, gotowość do wykorzystania szans i okazji, wytrwałość w realizacji celu

Kompozycje społeczne

 1. Empatia (rozumienie innych) – rozumienie ludzi – ich odczuć, emocji i potrzeb, czerpanie z różnorodności ludzi, doskonalenie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb innych
 2. Umiejętności społeczne (budowanie zespołu) – skuteczne przekonywanie, umiejętność słuchania, łagodzenie konfliktów, katalizowanie zmian, tworzenie więzi, współpraca.

Jest ona niezbędna do zbudowania partnerskiej relacji i dobrej współpracy w zespole. Tym samym stanowi podstawę prężnie działającej turkusowej organizacji.

 Jak czerpać satysfakcję z pracy?

Do zbudowania sprawnie działającego zespołu, w którym współpracownicy dążą do wspólnego celu nie wystarczy sama inteligencja. Kluczowy jest tu także odpowiedni podział ról między pracownikami oraz czerpanie przyjemności i satysfakcji z pracy.  Jak sprawdzić, czy pracownicy się realizują w swoich obowiązkach? Jednym z narzędzi może być tak zwany test Gallupa.

Test Gallupa

Przez ponad 25 lat Instytut Gallupa prowadził badania, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie firmy potrafią przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników. W wyniku tych badań, podczas których przeprowadzono ponad milion wywiadów z pracownikami różnych firm, udało się ustalić, że sukces odnoszą przedsiębiorstwa, których pracownicy odpowiadają „TAK” na niżej wymienione pytania:

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?

2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?

5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?

8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?

9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?

10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?

12. Czy w ciągu ostatniego roku miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Jeśli ankietowany odpowie „TAK” na wszystkie lub większość pytań oznacza to, że jego praca jest dla niego satysfakcjonująca i czerpie z niej radość.

Talent kluczem do sukcesu? 

Trzydzieści lat badań instytutu, które objęły menedżerów z całego świata doprowadziło także do następujących wniosków:

1. Istnieją 34 talenty, które są bardzo istotne z punktu widzenia budowania relacji międzyludzkich

2. Każda osoba posiada 5 głównych talentów z wymienionych poniżej, które determinują jego wyjątkowość

3. W zakresie swoich talentów każdy może osiągnąć mistrzostwo

4. W zakresie pozostałych talentów nikt nie może osiągnąć mistrzostwa, ale może w ich zakresie pogłębiać wiedzę i umiejętności

5. Każde pięć talentów wystarcza, by odnieść sukces niezależnie od wykonywanego zawodu.

Co to jest talent?

Czym tak naprawdę jest ten opisywany „talent”? Jest to indywidualna cecha mózgu każdego człowieka. Według Profesora Blikle talenty są rozumiane jako powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania, które mogą znaleźć pożyteczne zastosowania.

Na każdą z silnych stron człowieka składają się trzy elementy:

1. talenty (wrodzone) – powtarzające się pozytywne wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania

2. wiedza – informacje, prawdy i algorytmy

3. umiejętności – zdolności do działania z wykorzystaniem wiedzy i talentów

34 talenty Gallupa

Badania instytutu Gallupa pozwoliły poza określeniem kluczowych wytycznych satysfakcji wyróżnić także 34 indywidualne cechy ludzkie, które mogą stanowić składowe talentów. Zaliczają się do nich następujące osoby: 

 • Aktywator – dla tej osoby liczy się przede wszystkim działanie. Taka osoba woli działać niż analizować
 • Analityk – oczekiwanie, by każdy pogląd/teoria były dobrze uzasadnione
 • Integrator – osoba tolerancyjna, doceniająca ludzi i budująca relacje w grupie
 • Maksymalista – brak zainteresowania przeciętnością , a celem jest doskonałość. Wybór ludzi, którzy potrafią docenić drugą osobę
 • Optymista – chętne rozdawanie pochwał, uśmiechów, dzielenie się radością i poczuciem humoru
 • Organizator – najlepiej taka osoba sprawdza się w sytuacjach dynamicznych. Układa plany i znajduje optymalne rozwiązania
 • Strateg – znajdowanie właściwej drogi pośród bezładu, poszukiwanie alternatyw w czasie planowania, przewidywanie skutków
 • Wizjoner – spoglądanie poza horyzont

… oraz następujące cechy:

 • Bezstronność – traktowanie ludzi jednakowo, bez względu na status
 • Bliskość – trwałość relacji z ludźmi, chęć przebywania w gronie wieloletnich przyjaciół. Gdy pozna się nową osobę, staranie pogłębienia relacji
 • Czar – poznawanie ludzi i zdobywanie ich sympatii, poszukiwanie wspólnych zainteresowań
 • Dowodzenie – umiejętność wzięcia spraw w swoje ręce
 • Dyscyplina – porządkowanie, układanie i precyzowanie. Ustalanie harmonogramów i oczekiwanie precyzji w działaniu
 • Elastyczność – reagowanie na potrzeby chwili, otwartość
 • Empatia – wyczuwanie i rozumienie emocji innych, przyciąganie ludzi
 • Indywidualizacja – zaintrygowanie niepowtarzalnością człowieka, przyglądanie się różnicom pomiędzy ludźmi, staranny dobór ludzi i przydzielanie roli zgodnych z predyspozycjami
 • Intelekt – aktywność umysłowa jest stałym elementem życia
 • Komunikatywność- taka osoba lubi wyjaśniać, przemawiać, zmieniać wydarzenia w pasjonujące opowieści
 • Kontekst – spoglądanie wstecz, by zrozumieć podstawy różnych zachowań
 • Naprawianie – żywiołem takiej osoby jest rozwiązywanie problemów
 • Odkrywczość – chęć wyjaśnienia istoty zjawisk, znajdowanie nowych perspektyw dla znanych zjawisk, pomysły dostarczają energii
 • Odpowiedzialność- poczucie wewnętrznego obowiązku dotrzymania danego słowa i doprowadzenie rozpoczętych spraw do końca
 • Osiąganie – poczucie, że każdego dnia, niezależnie od okoliczności coś się osiągnęło
 • Poważanie – chęć wyróżnienia się, bycia słuchanym i podziwianym. Poszukiwanie towarzystwa wiarygodnych profesjonalistów. Pragnienie, by praca była sposobem na życie
 • Pryncypialność – postępowanie według niezmiennych i ustalonych wartości, skoncentrowanie na rodzinie, altruizm. Docenianie wysokiego poziomu moralności i odpowiedzialności
 • Rozwaga – zachowanie czujności w nieprzewidywalnych sytuacjach, starania by dokładnie zidentyfikować i określić ryzyko
 • Rozwijanie innych – dostrzeganie potencjału w ludziach i nakłanianie ich do rozwoju
 • Rywalizacja – potrzeba ludzi, by mieć się z kim porównywać, punktów odniesienia, by ocenić zrealizowane przez siebie zadanie
 • Uczenie się – fascynacja procesem zdobywania wiedzy, niekoniecznie wynikiem
 • Ukierunkowanie – potrzeba jasnego celu by działać, trzymanie się go
 • Wiara w siebie – wiara we własne zdolności, trafność własnych ocen, bycie panem swojego życia
 • Współzależność – poczucie bycia częścią całości i wynikająca z tego faktu obowiązkowość
 • Zbieranie – kolekcjonowanie rzeczy materialnych i pomysłów, idei, informacji, wyjście z założenia, że każda wiedza może się przydać
 • Zgodność – poszukiwanie konsensusu, rozmawianie o rzeczach praktycznych

Co zrobić, gdy brakuje talentu?

Jak wspomnieliśmy powyżej każdy z nas ma 5 głównych talentów, ale to nie znaczy że nie może rozwijać innych. Dzięki ciężkiej pracy możemy zdobywać wiedzę, opracować procedury i nabywać wprawy w ich stosowaniu. W ten sposób da się złagodzić nasze braki. Aby zrobić to skutecznie, warto zastosować się do poniższych zasad:

 1. Bądź w tym, co Ci nie wychodzi trochę lepszy (pogłębiaj wiedzę, komunikuj się)
 2. Stwórz system wsparcia (wypracuj schematy działań)
 3. Wykorzystaj któryś ze swoich talentów by zdominować słabość (ucz się)
 4. Znajdź partnera (osobę, która wyręczy w trudnym momencie)
 5. Poinformuj o braku talentu swój zespół (szczera informacja jest podstawą do współpracy)

Jak dobrać odpowiednią osobę do zespołu?

Na koniec zastanówmy się pokrótce, jak wybrać odpowiednich ludzi, którzy przyczynią się do sukcesu zespołu, a tym samym całej firmy. Poza szczerą rozmową podczas rekrutacji opartej na poznaniu cech danej osoby, kluczowe zdaje się być dokładne opisanie wymagań na danym stanowisku, czyli:

– produktów, jakie powstają

– norm jakości dla produktów

– zakresu wykonywanych czynności

– wymaganych kompetencji

– zakresu podejmowanych decyzji

Jak wiemy już z poprzednich publikacji w turkusowej organizacji wszyscy pracownicy są równi, bez względu na doświadczenie, staż pracy oraz zajmowane stanowiska. Pracują wspólnie w zespołach, w których sami dzielą się rolami zgodnie z predyspozycjami, tak, aby mogli się realizować i rozwijać, zachowując najwyższą jakość obsługi klienta i wykonania usług. Jeśli nie sprawdzą się na danym stanowisku, należy stworzyć im możliwość odnalezienia swojego miejsca w firmie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji w turkusowej organizacji oraz o tym, co buduje zespołowe partnerstwo.

Na podstawie: A. Blikle – Doktryna Jakości

593 komentarze do “Jak wykorzystywać talenty w turkusowej organizacji?

 1. Thelma Gartner Odpowiedz

  Use SendBulkMails.com to run email campaigns from your own private dashboard.

  Cold emails are allowed and won’t get you blocked 🙂

  – 1Mil emails / mo @ $99 USD
  – Dedicated IP and Domain Included
  – Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.)
  – Quick and easy setup with extended support at no extra cost.
  – Cancel anytime!

  Regards,
  http://www.SendBulkMails.com

 2. Shane Boase Odpowiedz

  Do you need more clients?

  We have amazing databases starting at $9.99 until the end of the Month!

  Visit us at StarDataGroup.com

 3. SendBulkMails.com Odpowiedz

  SendBulkMails.com allows you to reach out to clients via cold email marketing.

  – 1Mil emails starter package
  – Dedicated IP and Domain Included

  – Detailed statistical reports (delivery, bounce, clicks etc.)

  – Quick and easy setup with extended support at no extra cost.

  – Cancel anytime!

  SendBulkMails.com

 4. Alexandra Yee Odpowiedz

  Hey,

  Listen, business is tough right now for most people.

  Does this sound like your situation?

  -Not enough quality leads?
  -Not enough revenue?
  -Always looking for more business?
  -Working too hard?

  I have the solution to help make this a great year for your business.

  I will show you how to Drive Revenue, Sales and Commissions…during the day and more importantly while you sleep…

  ==> https://sesforyou.com

  Regards,
  SesForYou.com

 5. Winifred Cathcart Odpowiedz

  Hello,

  BestLocalData.com has a special package you get any group of databases for $49 or $249 for all 16 databases and unlimited emails for a year(Domain, IP, Dashboard included).

  You can purchase it on BestLocalData.com and see samples if you are interested.

 6. Luke Redman Odpowiedz

  Your All In One Solution For Creating All The Content You’ll Ever Need.

  Proprietary AI Turns YouTube Videos Into Traffic Getting Articles At The Press Of A Button!

  We’ve Been Getting Free Autopilot Traffic From Google Without SEO Experience For Over 2 Years By Converting Others YouTube Videos Into Articles…

  https://warriorplus.com/o2/a/gmvfs/0

 7. Niki Schramm Odpowiedz

  Hey,

  It was nice speaking to you the other day, this is the service I was telling you about that helped us boost our ROI almost 2000%

  Its a company called Lifemail.studio sorry it took so long to get back to you. They allow you to send any email doesn’t matter what.

  We dealt with a guy named Michael, he was friendly and got us setup really quickly.

  Regards,
  Niki

 8. Lucia Polding Odpowiedz

  Hello,

  Send unlimited emails to unlimited lists with one click and no monthly fees!

  $99 once off!

  LifeMailNow.com

 9. Hulda Cottle Odpowiedz

  Do you need clients?

  We compiled some of the world’s top databases for you at ridiculous low prices. $49 for any of our databases or $99 for all 16 databases!

  Visit BestLocalData.com

  Regards,
  Hulda

 10. Retha Lear Odpowiedz

  Hello from SendBulkMails.com,

  We have a special limited offer for you to send unlimited emails.

  We allow non-permission based emails and you won’t ever get blocked.

  We also buy your domain for you and give you a clean IP and setup your DNS records.

  Check us out on SendBulkMails.com

 11. Matt Pardey Odpowiedz

  Hello from BestLocalData.com

  Due to the pandemic BestLocalData.com is shutting down on the 14th of May.

  We have more than a 100 million records of Key Executives all over the world.

  We hope that this Data will serve other companies to succeed in their marketing efforts.

  We have reduced all the prices to next to nothing on our website BestLocalData.com

  We wish you the best in your future endeavours.

 12. Chelsea Munn Odpowiedz

  Are you looking for the best way to market your business?

  FbCourses.net has the answer..

  Not sure where to start, or what to do?

  Why not learn from the best. All of the best.

  We are offering at never before seen prices all of the top courses for one insanely low price.

  If you have been thinking of how to generate more leads, website traffic or sales today is the day.

  All courses are available in full with immediate download on FbCourses.net

  Not sure which one you like, for the next 24 hours we are offering the entire suite of courses for the lowest amount you could possible imagine.

  Check us out : FbCourses.net

  You could be driving new income or starting the new side hustle today!

 13. Francine Timmerman Odpowiedz

  Hello,

  It is with sad regret to inform you that BestLocalData.com is shutting down.

  We have made all our databases for sale for a once-off price.

  Visit our website to get the best bargain of your life. BestLocalData.com

  Regards,
  Francine

 14. Jerrold Sam Odpowiedz

  Hello,

  It is with sad regret to inform you that BestLocalData.com is shutting down.

  We have made all our databases for sale for a once-off price.

  Visit our website to get the best bargain of your life. BestLocalData.com

  Regards,
  Jerrold

 15. Rufus Mohr Odpowiedz

  We at BestLocalData.com has been hit badly by Covid-19 and as a result BestLocalData.com is shutting down.

  We provided the best data to companies to find their right customer base, we don’t want other companies to go down the same path we went and go out of business.

  As a result we are providing our data till the end of the week at the lowest possible prices.

  BestLocalData.com

 16. Jonna Moser Odpowiedz

  Hello from FbCourses.net

  Want to pay $0.01 a click? We got you covered.

  A great team of Global Digital Marketing experts have compiled this list of 13 Best + Free Facebook Advertising Training, Classes and Courses to help you learn and excel at Facebook Ads & Marketing.

  Thousands of professionals have already benefited from this list on Facebook Training.

  Regards,
  Jonna

 17. Lilliana MacRory Odpowiedz

  The plug welcomes you with a super discount of 15% on every product for a limited period of time! (Promo code: THEPLUG)

  We offer the largest assortment of private databases! Such as:

  – The Largest collection of Linkedin Databases!
  – Forex Consumers (worldwide)
  – Casino Consumers (worldwide)
  – Business Databases (worldwide)
  – Cryptocurrency consumers (worldwide)
  – many more..

  And the best part of it! We are the only source you will ever need! We have the largest database on the market with the greatest prices and team.

  Visit us: https://silent-plug.com/

 18. Helaine Lundstrom Odpowiedz

  It is with sad regret to inform you that because of the Covid pandemic BestLocalData.com is shutting down at the end of the month.

  We have lost family members and colleagues and have decided to shut down BestLocalData.com

  It was a pleasure serving you all these years. We have made all our databases available for $99 (All of it for $99) for those interested.

  Kind Regards,
  BestLocalData.com
  Helaine

 19. Landon Boland Odpowiedz

  Hi ,

  I am following up on my message below.

  Who would I speak with about handling your US order fulfillment and shipping?

  Regards,
  Landon
  order-fulfillment.net

  ————————————————————————

  Hi,

  Who would I speak with at your company that manages your product shipping and order fulfillment?

  We are US company, offering warehousing, order fulfillment and drop shipping to our customers since 2005.

  Here are some of the items we ship for clients:

  -Books, training manuals, guides
  -E-com product drop shipping
  -New member welcomes boxes and gifts
  -Product samples
  -Health and Medical supplements
  -Marketing materials
  -Medical program test kits
  -Follow up gifts to clients, leads, and prospects

  Do you have some time to discuss – phone / email ?

  Thanks,

  Fulfillment Specialist
  http://www.Order-Fulfillment.net

 20. Pingback: dapoxetine 60 mg reviews

 21. Pingback: albuterol sulfate oral syrup

 22. Pingback: how is hydroxychloroquine made

 23. where is chloroquine manufactured Odpowiedz

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new
  from right here. I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced to reload
  the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more
  of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon. https://hydroxychloroquinee.com/

 24. Pingback: hydroxychloroquine in canada for humans

 25. Pingback: hydroxychloroquine for psoriatic arthritis

 26. CHOISIR SA GUITARE Odpowiedz

  hello there and thank you for your info – I’ve definitely
  picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out
  for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.

 27. Frankie Synder Odpowiedz

  6 August 2021.

  This is the last day BestLocalData.com will be online and operate. We are shutting down and all our data is for sale for $99.

  Regards,
  Frankie

 28. Ziegler Sanders Odpowiedz

  Guitarists are insatiable learners and also the globe is full of excellent guitar discovering material. To start with, there are many tablature publications which show you in the easy-to-learn guitar tablature style exactly how to play all your favored songs even if you can’t review sheet music. If

 29. Pingback: revatio ivermectil generic

 30. Charline Beebe Odpowiedz

  New data just for you!

  Hi, just letting you know you can now select from hundreds of millions of data records in 200+ countries and in various industries. Benefit from it as soon as possible.

  Browse our databases or request a custom list that suits your needs.

  There’s something for everyone.

  Have a look!
  https://sundatagroup.one

 31. Noe Furman Odpowiedz

  Hello.

  Need leads for your business? We have a limited offer where we sell almost 400 million executives around the world in 165 countries for $299.

  Or you can buy your country individually for $99.

  http://www.SunDataGroup.one

 32. Pingback: dapoxetine 30mg

 33. Darlene Drennen Odpowiedz

  Hi from Order-Fulfillment.net

  Who would I speak with at your company about any of your order fulfillment and drop shipping needs?

  My company Order-Fulfillment.net can warehouse, inventory, and manage your drop shipping / order fulfillment for your customer orders.

  Based in the USA for almost 2 decades, near major USA air and sea ports.

  Here are some of the items we currently pick, pack and ship for clients:

  -Books, training manuals, guides
  -New member welcomes boxes and gifts
  -Product samples
  -Marketing materials
  -Medical program test kits
  -Follow up gifts to clients, leads, and prospects

  Thank you!

  Fulfillment Warehouse
  Order-Fulfillment.net
  Drop Shipping and Order Fulfillment Specialists since 2003

 34. Pingback: stromectol for a uti

 35. Ira Goins Odpowiedz

  Hello from SunDataGroup.com

  We are selling leads from around the world. I thought your company could benefit from it.

  You can visit our website http://www.SunDataGroup.com to see some of our data.

  We have a special offer running. All our databases for $99.

 36. Pingback: hydroxychloroquinea 12 uses